Raporty i bieżące publikacje

Zdobywając wiedzę na temat uchodźców, należy korzystać z rzetelnych materiałów. Takimi są profesjonalnie przygotowane raporty i publikacje, których listę przygotowaliśmy poniżej. Przy każdym z nich znajdziecie krótki opis przybliżający jego treść.
 
 
Raporty i publikacje dot. sytuacji w Polsce
 
Dane liczbowe
 
– Raporty Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczące liczby otrzymanych ochron międzynarodowych i innej formy legalizacji pobytu z podziałem na narodowości oraz raporty specjalne dotyczące różnych zagadnień.
udsc.gov.pl/statystyki
 
– Liczba obcokrajowców mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających za granicą z podziałem na kraje pochodzenia i wyjazdu.
iom.int/countries/poland
 
 
Bezpaństwowcy
 
– Analiza przedstawiająca zasięg, przyczyny, zobowiązania międzynarodowe i przepisy krajowe dotyczące bezpaństwowości u dzieci w Polsce, nabywanie obywatelstwa przez nowourodzone dzieci, problemy z rejestracją urodzeń, zapobieganie bezpaństwowości w innych kontekstach.
D. Pudzianowska, M. Szczepanik, Bezpaństwowe dzieci w prawnej szarej strefie, Warszawa 2015.
beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/hfpc_raport_przeciwdzialanie_bezpanstwowosci_dzieci_072015.pdf
 
– Raport prezentuje konwencje międzynarodowe, statystyki, procedury identyfikacji i legalizacji pobytu, problemy bezpaństwowców w Polsce.
A. Strama, A. Pilaszek, Niewidzialni bezpaństwowcy w Polsce. Raport Centrum pomocy Prawnej im. H. Nieć, Kraków 2013.
media.wix.com/ugd/1fb8cf_939a85691aac4afd8a85b362359632fe.pdf
 
 
Procedura powrotowa do kraju pochodzenia
 
– Zagadnienia dot. badaczy i osób badanych, w tym nawiązywania relacji, wpływu odmiennej kultury na przebieg badania, diagnozowania poziomu rozwoju poznawczego dzieci odmiennych kulturowo, pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
K. Barzykowski, H. Grzymała – Moszczyńska, D. Dzida, J. Grzymała – Moszczyńska, M. Kosno, One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności, Warszawa 2013.
hfhrpol.waw.pl/wielokulturowosc/documents/doc_180.pdf
 
 
Przemoc wobec uchodźczyń
 
– Porównanie przepisów dot. pobytu cudzoziemców, ochrony przed różnymi formami przemocy i wykorzystywaniem w Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polsce.
K. Słubik, Ochrona migrantek przed przemocą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, Warszawa 2013.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-113-migrantki-przemoc-analiza-prawna.pdf
 
– Publikacja przedstawia formy przemocy i przyczyny niezgłaszania jej. Zawiera wypowiedzi migrantek i osób pracujących na ich rzecz.
W. Klaus, Migrantki przymusowe jako ofiary przemocy w Polsce, Warszawa 2014.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-114-migrantki-przymusowe-jako-ofiary-przemocy.pdf,
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-214-forced-female-migrants-as-victims-of-violence.pdf (wersja angielska)
 
– Porównanie przepisów dot. pobytu cudzoziemców, ochrony przed różnymi formami przemocy i wykorzystywaniem w Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Formy przemocy wobec migrantek. Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet z Kaukazu Północnego. Ochrona, wsparcie i analiza skuteczności instytucji ochrony ofiar. Rodzaje i skala bezdomności uchodźców i osób starających się o status uchodźcy oraz dyskryminacja w dostępnie do mieszkań. Kapitał ludzki i społeczny uchodźców. Zawiera wypowiedzi migrantek i osób pracujących na ich rzecz.
Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, pod red. W. Klausa, Warszawa 2014.
hinterwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-dom.pdf
 
– Ochrona migrantek przed przemocą w Konwencji Stambulskiej i komentarz do przyjęcia konwencji przez Polskę.
K. Słubik, Zastrzeżenia zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji Stambulskiej, Warszawa 2015.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-115-zastrzezenia-do-konwencji-stambulskiej.pdf
 
 
Ośrodki dla cudzoziemców i warunki mieszkaniowe
 
– Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce. Przedstawiona została charakterystyka i sytuacja rodzinna badanych, ich sytuacja mieszkaniowa, w tym wyposażenie i standard mieszkania, kwestie formalne, relacje z otoczeniem.
A. Chrzanowska, I. Czerniejewska, Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia…, Warszawa 2015.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-215-monitoring-warunkow-miekszaniowych-uchodzcow.pdf
 
– Warunki mieszkaniowe i bytowe cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych.
J. Białas, D. Cegiełka, A. Chmura, M. Górczyńska, E. Ostaszewska-Żuk, K. Rusiłowicz, K. Słubik, A. Trylińska, D. Witko, Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, pod red. J. Białasa i W. Klausa, Warszawa 2014.
interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/wciaz-za-kratami.pdf
 
– Uzupełnienie badania zjawiska wykluczenia mieszkaniowego (bezdomności) wśród uchodźców z 2010 roku i porównanie ze stanem z roku 2012.
K. Wysieńska, Gdzie jest mój dom? Bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających się o status uchodźcy, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce, Warszawa 2012.
www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/co-robimy/promowanie-integracji/bezdomnosc-uchodzcow-w-polsce-2012.html
 
– Uwarunkowania prawne i praktyka lokowania i prowadzenia ośrodków, rekomendacja dot. lokowania ośrodków, analiza funkcjonowania ośrodków w Polsce i w wybranych państwach Europy Zachodniej.
Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje, pod red.A.Chrzanowskiej, W.Klausa, A.Kosowicz, Warszawa 2011.
interwencjaprawna.pl/docs/polityka-wyboru-i-lokalizacji-osrodkow.pdf
 
 
Polska pomoc humanitarna
 
– Szczegółowe przedstawienie wysokości i podziału pomocy humanitarnej polskiego rządu dla uchodźców syryjskich.
M.Trojanek, M. Wnuk, Jeśli nie w Polsce, to gdzie rząd pomaga uchodźcom z Syrii?, 2016.
zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Publikacje/RaportGZ/pomoc_humanitarna_2016.pdf
 
 
Dyskryminacja/Rasizm
 
– W raporcie przedstawiono wyniki analizy treści mowy nienawiści kierowanej do różnych grup mniejszościowych, w tym uchodźców i muzułmanów, oraz porównano te treści między sobą. Badanie szukało także odpowiedzi na pytania gdzie i w jakim natężeniu Polacy spotykają się z tego typu wypowiedziami, jakie są mechanizmy społecznego przyzwolenia na mowę nienawiści, a jakie konsekwencje psychologiczne i społeczne. Wyniki badań zostały zestawione z wynikami z badań z roku 2014.
M. Wiśniewski, K. Hansen, M. Bilewicz, W. Soral, A. Świderska, D. Bulska, Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Warszawa 2017.
rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Mowa%20Nienawi%C5%9Bci,%20Mowa%20Pogardy,%2027.02.2017.pdf
 
– Poradnik antydyskryminacyjny skierowany szczególnie do osób prowadzących firmy.
K.Kędziora, K.Kubin, K.Wencel, K.Wysieńska, Inspirator równościowy, Warszawa 2013.
archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1655/znajdz
 
– Przepisy prawa antydyskryminacyjnego i problemy z ich stosowaniem w Polsce. Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych.
Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, pod red.W. Klausa, Warszawa 2013.
interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/rozni-ale-rowni.pdf
 
– Badania relacji osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe, i okoliczności incydentów. Rekomendacje.
A. Mikulska, Rasizm w Polsce, Warszawa 2010.
beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/HFPC_rasizm_w_polsce.pdf
 
– Wyniki badań przeprowadzonych w wybranych krajach Europy (w tym w Polsce), USA i Kanadzie, dotyczących nierównego traktowania imigrantów i osób o innym niż biały kolorze skóry w dostępie do zakupu i wynajmu nieruchomości.
K. Wysieńska – Di Carlo, Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne i kolor skóry na rynku mieszkaniowym, Warszawa 2013.
www.isp.org.pl/publikacje,25,823.html,
www.isp.org.pl/publikacje,25,826.html (wersja angielska)
 
– Badanie empiryczne dotyczące dyskryminacji uchodźców na rynku wynajmu mieszkań w Polsce. Próba określenia skali zjawiska oraz identyfikacji grup uchodźców szczególnie narażonych na tego typu dyskryminację.
K. Wysieńska – Di Carlo, Whose house is this? Discrimination against refugees in access to housing, Warszawa 2013.
isp.org.pl/publikacje,552,822.html
 
– Raport z monitoringu przeprowadzonego przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA. Przedstawia statystyczne ujęcie motywu sprawców przestępstw z nienawiści, kwalifikację prawną, rodzaje przestępstw z podziałem na grupy, w które zostały one wymierzone, profil demograficzny pokrzywdzonych i sprawców oraz podejmowane działania edukacyjne.
MSWiA, Analiza przestępczości z nienawiści, Warszawa, maj 2016.
spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/analiza_mswia_policja.pdf
 
– Wyniki testów dyskryminacyjnych sprawdzających skalę zjawiska w rekrutacji osób pochodzących z Ukrainy i Wietnamu na polskim rynku pracy oraz eksperymentu laboratoryjnego sprawdzającego hipotezy odnośnie do możliwych mechanizmów decyzji pracodawców. Rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy.
K. Wysieńska – Di Carlo, K. Wencel (współpraca), Status, tożsamość, dyskryminacja. O (nie)równym traktowaniu cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013.
archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1849/znajdz
 
– Nierówności w traktowaniu cudzoziemców w dostępie do usług bankowych i rozrywkowych (klubów nocnych) w Polsce. Kontekst prawny i wyniki badania.
M. Dudkiewicz, M. Koss – Goryszewska, Klient nasz pan? Wyniki testów dyskryminacyjnych w dostępie do usług rozrywkowych i bankowych, Warszawa 2015.
isp.org.pl/publikacje,25,858.html
 
 
Integracja
 
– Zbiór analiz powstałych w ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne”, dotyczących kwestii determinujących przebieg integracji cudzoziemców oraz tworzenia efektywnej polityki integracyjnej, uwzględniającej potrzeby różnych grup imigrantów i umożliwiającej zapewnienie im równego i pełnego członkostwa w życiu publicznym.
K. Grot, J. Seges – Frelak, W poszukiwaniu nowych wzorów integracji cudzoziemców, Warszawa 2013.
archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1803/znajdz
 
– Analiza barier w dostępie do pomocy integracyjnej poprzez zebranie informacji na temat najczęstszych przyczyn odmowy wsparcia cudzoziemców w ramach Indywidualnego Programu Integracji.
W. Klaus, K. Makaruk, K. Wencel, J. Frelak, Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka, Warszawa 2011.
interwencjaprawna.pl/docs/odmowy-ipi.pdf
 
– Podręcznik z zakresu prowadzenia warsztatów, napisany w formie kompendium refleksji i porad profesjonalnych trenerów na temat pracy z uchodźcami oraz zbiór pomysłów i wskazówek dla osób, które planują podjąć pracę z migrantami przymusowymi. Dla szkół, trenerów, instytucji.
K. Grot, W. Klaus, Inspirator międzykulturowy, Warszawa 2012.
archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1679/znajdz
 
 
Migranci na rynku pracy
 
– Publikacja będąca podsumowaniem projektu „For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe”, dotyczącego pracy nieudokumentowanych imigrantów w państwach Europy Środkowej.
I. Czerniejewska, K. Słubik, E. Cech – Valentova, I. Saadi, K. Mazurczak, Unprotected. Migrant Workers in an irregular situation in Central Europe, Warszawa 2014.
interwencjaprawna.pl/en/files/unprotected.pdf
 
– Opracowane wyniki badań dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, pracy legalnej i nielegalnej oraz ustawy implementującej Dyrektywę 2009/52/WE (przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich), z punktu widzenia pracodawców i ekspertów rynku pracy.
I. Czerniejewska, Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska, Warszawa 2014.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-314-pracownicy-bez-granic.pdf
 
– Diagnoza sytuacji obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy. Najistotniejsze zagadnienia z perspektywy samych cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz propozycja działań praktycznych na rzecz cudzoziemców.
I. Czerniejewska, „Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań, Warszawa 2014.
isp.org.pl/publikacje,25,840.html
 
– Publikacja dotycząca zatrudniania i funkcjonowania migranckich pracowników na rynku prac opiekuńczych nad seniorami w Polsce. Społeczne, ekonomiczne, kulturowe, prawnoinstytucjonalne i indywidualne uwarunkowania lokowania się cudzoziemskiej siły roboczej w usługach opiekuńczych z perspektywy pracodawców, seniorów oraz samych migrantów.
Niewidzialna siła robocza, pod red. P. Sobiesiak – Penszko, Warszawa 2015.
isp.org.pl/publikacje,25,877.html
 
– Prezentacja wyników dwuletnich badań dotyczących wzorów adaptacji migrantów chińskich i wietnamskich w Polsce. Raport ten jest pierwszą, pionierską próbą opisania zjawiska chińskiej migracji w naszym kraju.
K. Wysieńska, Sprzedawać? Gotować? Budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce, Warszawa 2012.
archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1593/znajdz
 
– Podsumowanie rocznych badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej nad prawami migrantów zatrudnionych w Polsce. Przedstawia sytuację widzianą oczami badanych pracowników migracyjnych. Badanie skupia się na najpopularniejszych sektorach, w których pracują cudzoziemcy w Polsce: rolnictwo, budownictwo, handel, gastronomia i prace domowe.
Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, pod red. W. Klausa, Warszawa 2011.
interwencjaprawna.pl/docs/ziemia-obiecana.pdf
 
 
Ochrona zdrowia
 
– Prawne regulacje w zakresie dostępu do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, ochrona zdrowia w opinii cudzoziemców oraz rekomendacje dotyczące poprawy dostępu migrantów do opieki zdrowotnej.
Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, pod red. A. Chrzanowskiej, W. Klausa, Warszawa 2011.
interwencjaprawna.pl/docs/poza-systemem.pdf
 
 
Pomoc prawna
 
– Praktyka w stosowaniu prawa odnośnie procedury uchodźczej, procedury dublińskiej, detencji, sytuacji małoletnich i innych zagadnień z podaniem konkretnych przykładów opisana przez prawników pracujących z cudzoziemcami.
M. Jaźwińska, M. Łysienia, E. Ostaszewska – Żuk, K. Rusiłowicz, D. Witko, W poszukiwaniu ochrony. Wybrane problemy dotyczące realizacji praw cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i objętych ochroną międzynarodową w latach 2012-2014. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa 2014.
hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/12/HFPC_w_poszukiwaniu_ochrony.pdf
 
– Analiza procesu identyfikacji osób szczególnej troski w procedurze nadania statusu uchodźcy w Polsce oraz warunków pobytu ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców pod kątem szczególnych potrzeb tych osób. Analiza orzecznictwa sądów orzekających w sprawach detencji cudzoziemców.
M. Pajura, Cudzoziemcy szczególnej troski w Polsce: identyfikacja, detencja, orzecznictwo. Analiza Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć, Kraków 2013.
media.wix.com/ugd/1fb8cf_4dea6f34b0c942ccb538bffefc3dfd85.pdf
 
– Szczegółowe przedstawienie prawa UE dot. azylu, granic i imigracji z przykładami spraw zgłaszanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rada Europy 2014.
fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_pl.pdf
 
– Przewodnik po prawach i obowiązkach dot. różnych dziedzin życia w Polsce osoby starającej się o ochronę międzynarodową, napisany prostym językiem w formie pytań i odpowiedzi.
E. Ostaszewska – Żuk, K. Rusiłowicz, M. Tobiasz, J. Białas, M. Łysienia, M. Jaźwińska, A. Pulchny, D. Witko, Ja w procedurze uchodźczej. O prawach i obowiązkach w procedurze, Warszawa 2016.
refugee.pl/wp-content/uploads/2015/09/ja-w-procedurze.pdf
 
– Przewodnik po prawach i obowiązkach dot. różnych dziedzin życia w Polsce osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, napisany prostym językiem w formie pytań i odpowiedzi.
Prof. I. Rzeplińska, J. Białas, B. Domańska, M. Łysienia, E. Ostaszewska-Żuk, A. Pulchny, K. Rusiłowicz, M. Szczepanik, M. Tobiasz, D. Witko, Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej?, Warszawa 2016.
www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/PL_STATUS-UCHODZCY-CO-DALEJ_EBOOK.pdf
 
– Raport z badań praktyki łączenia rodzin, dostępu do procedury i jakości jej stosowania w państwach Europy Środkowej. Identyfikacja problemów i zalecenia dot. ich rozwiązania. Szanse i dobre praktyki.
J. Mączyńska, Dostęp do procedury łączenia rodzin dla osób objętych ochroną międzynarodową w Europie Środkowej, Budapeszt 2012.
unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/materialy/publikacje/dostep-do-procedury-laczenia-rodzin.html
 
 
Postawy Polaków wobec cudzoziemców
 
– Raport z badań stosunku Polaków wobec cudzoziemców z podziałem na ich pochodzenie oraz fakt, czy respondenci mieli kontakt z cudzoziemcami. Pytania dot. osobistej oceny poszczególnych grup, wpływu cudzoziemców na sytuację gospodarczą i rynek pracy oraz sytuację społeczną i kulturę.
IOM, Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców, Warszawa, wrzesień 2016.
poland.iom.int/sites/default/files/IOM_Cudzoziemcy_raport_IX_2016.pdf
IOM, Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców, Warszawa, czerwiec 2015.
iom.pl/sites/default/files/Documents/Prezentacja-IPSOS-dla-IOM-.pdf
 
– Pierwsza część raportu jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie stanowią największy odsetek Polaków sprzeciwiający się przyjęciu uchodźców. W dalszej części raportu autorka bada, na jakiego rodzaju przekonaniach i obawach ów sprzeciw jest ufundowany, z jaką siłą wyrażany jest przez uczestników i uczestniczki badań, do jakich kontekstów symbolicznych odsyła oraz czy towarzyszy mu akceptacja dla jakichś form przemocy wobec osób, które w wyniku zobowiązań międzynarodowych Polski miałyby przyjechać do naszego kraju.
D. Hall, A. Mikulska-Jolles, Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, Warszawa 2016.
interwencjaprawna.pl/raport-uprzedzenia-strach-czy-niewiedza-mlodzi-polacy-o-powodach-niecheci-do-przyjmowania-uchodzcow
 
– Analiza nastawienia opinii publicznej i administracji państwowej oraz samych imigrantów (studium przypadku Wietnamczyków w gminie Lesznowola) wobec możliwości rozszerzenia praw wyborczych na poziomie lokalnym na obcokrajowców pochodzących spoza UE. Porównanie z wyobrażeniami i obawami związanymi z nadawaniem praw wyborczych cudzoziemcom w państwach, w których doszło do takiego rozszerzenia praw.
S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz, Nastawienie społeczeństwa polskiego do kwestii nadawania imigrantom mieszkającym na stałe w Polsce praw wyborczych na poziomie lokalnym, Warszawa 2014.
iom.pl/sites/default/files/Documents/prawa_wyborcze_web.pdf
 
– Wyniki badań postaw Polaków wobec uchodźców z wyróżnieniem akceptacji stosowania przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i postaw pro-uchodźczych. Podział na osoby dorosłe i młodych dorosłych.
K. Hansen, A. Świderska, M. Winiewski, Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków, Warszawa 2016.
cbu.psychologia.pl/uploads/images/foto/Raport_WinSwiHan2016_clean.pdf
 
– Przyczyny społeczne stosunku Polaków do przyjmowania uchodźców przed kryzysem migracyjnym i w jego trakcie aż do początku 2016.
B. Bachman, Dimishing Solidarity. Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis, 2016.
migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis
 
– Analiza językowego obrazu reprezentantów społeczności muzułmańskiej w Polsce prezentowanego w polskich mediach w latach 2015-2016.
Ł. Bertram, A. Puchejda, K. Wigura, Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie. Analiza wybranych przykładów z lat 2015-2016, Warszawa 2017.
rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Negatywny%20obraz%20muzu%C5%82man%C3%B3w%20w%20polskiej%20prasie.%20Analiza%20wybranych%20przyk%C5%82ad%C3%B3w%20z%20lat%202015-2016.pdf
 
 
Procesy migracyjne
 
– Różne aspekty wyzwań związanych z polityką migracyjną i jej kształtowaniem w pięciu krajach Unii Europejskiej: Finlandii, Luksemburgu, Polsce, Szwecji i Włoszech. Zagadnienia dot. rynku pracy, ingerencji państwa w kulturę migrantów, edukacji, integracji i inne.
M. Fagasiński, M. Szczepanik, Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Warszawa 2014.
beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/HFPC_Miedzy-wsparciem_a_ograniczaniem.pdf
 
 
Działania miast na rzecz integracji cudzoziemców
 
– Prezentacja inicjatyw i dobrych praktyk w działaniach samorządów miejskich skierowanych do cudzoziemców. Publikacja w ramach akcji „Miasta Otwarte” analizującego polityki migracyjne w polskich miastach (ang i pol).
Miasta otwarte/Open cities, Warszawa 2015.
politykimigracyjne.pl/images/fora/Raport_Miasta_Otwarte.pdf
 
 
Sytuacja na granicach w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-wschodniej
 
– Raport oparty jest na obserwacjach organizacji pozarządowych dostępu do procedury objęcia ochroną międzynarodową na przejściach i w punktach granicznych w Polsce, Bułgarii, Czechach, Słowenii i na Węgrzech. Przybliża krajowe przepisy dot. ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz praktykę i statystyki odmawiania wjazdów zilustrowane konkretnymi przypadkami (ang).
Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States, Hungarian Helsinki Committee, 2017.
hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Pushed-Back-at-the-Door_report.pdf
 
– Publikacja powstała po monitoringu przeprowadzonym przez prawniczki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 2-5 października 2016 roku. Raport przedstawia ogólny opis sytuacji, w jakiej znajdują się cudzoziemcy starający się o wjazd do Polski, szczegółowy opis obserwacji procedury złożenia wniosku o objęcie ochroną międzynarodową i zapis wniosków z rozmów z cudzoziemcami.
M. Górczyńska, M. Szczepanik, Droga donikąd. Relacja z wizyty monitoringowej na białorusko-polskim przejściu granicznym Brześć-Terespol, Warszawa 2016.
hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/10/HFPC_relacja-z-przejscia-granicznego-Brzesc-Terespol.pdf
 
– Publikacja powstała po monitoringu przeprowadzonym przez prawniczki ze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wiosną 2016 roku. Oparta jest na obserwacji przejść granicznych, rozmowach z cudzoziemcami starającymi się o złożenie wniosku o objęcie ochroną międzynarodową i z funkcjonariuszami Straży Granicznej, aktach dot. odmowy wjazdu. Publikacja zawiera także prezentację przepisów dot. procedury złożenia wniosku o objęcie ochroną międzynarodową i odmowy wjazdu ze szczególnym uwzględnieniem praktyki stosowania tych przepisów przez Straż Graniczną.
red. A. Chrzanowska, W. Klaus, Na granicy. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie, Warszawa 2016.
interwencjaprawna.pl/docs/ARE-216-na-granicy.pdf
 
 
Raporty i publikacje dot. sytuacji poza Polską
 
Migracje w rejonie krajów arabskich
 
– Raport przedstawia rodzaje migracji (migracje zarobkowe do i z regionu arabskiego, migracje uchodźcze), kierunki wyjazdu z każdego z państw i liczby emigrantów, kraje przyjazdu do każdego z państw i liczby imigrantów, porównanie subregionów, przyczyny migracji, polityki migracyjne i współpracę międzynarodową w ich zakresie, wpływ migracji uchodźczych na państwa przyjazdu (ang).
IOM, 2015 Situation Report on International Migration: Migration, Displacement and Development in a Changing Arab Region, 2015.
publications.iom.int/system/files/pdf/sit_rep_en.pdf
 
– Porwania, przemoc seksualna i wykorzystywanie imigrantów w Libii (ang).
Amnesty International, Lybia is full of cruelty, 2015.
amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/
 
 
Migracje w regionie Morza Śródziemnego
 
– Prezentacja UNHCR stale aktualizowanej liczby migrantów przekraczających Morze Śródziemne i zaginionych/zmarłych podczas przeprawy w roku 2017 i porównanie liczby osób wg szlaków migracyjnych, narodowości, płci i poprzednich miesięcy. Linki do raportów okresowych poświęconych relokacjom, poszczególnym zagadnieniom w sytuacji migrantów w Grecji, Serbii i we Włoszech, (ang).
data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
 
 
Rasizm, islamofobia i uprzedzenia
 
– Analiza europejskiego trendu islamofobii oraz sytuacji w poszczególnych państwach europejskich na rok 2016. Przedstawia przepisy prawne, incydenty: zatrudnienie, edukacja, polityka, media, sytuacja prawna, przemoc. Proponowane są rekomendacje i inicjatywy przeciwdziałające islamofobii ze strony politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia z roku 2016 ujęte są w kalendarium. (ang)
islamophobiaeurope.com/reports/2016-reports/